Столична община - Район Сердика се включи като работодател в програмата на МОН "Студентски практики" - провеждане на студентски стажове . На 13.02.2017г. започна стажът на група студенти от Нов български университет, специалност "Психология".

Стажът се провежда към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ментор на студентите е Мая Митева - секретар на МКБППМН.

В програмата на студентите са предвидени срещи със специалисти, работещи в консултативен кабинет "Вяра", посещение на различни институции, работещи с деца, с противоправно поведение. Най - важна част от работата на студентите предстои - разработване и реализиране на превантивни програми за работа в училищна среда. За децата в училище е истинско удоволствие срещите и часовете, проведени заедно със студентите.