Целта на посещението ни беше да се запознаем с криминогенната обстановка в района и начина на работа на инспекторите в детска педагогическа стая. Имахме възможност да зададем много въпроси, отнасящи се както до работа на инспекторите, така и до проблемите на децата, родителите и училищата. Освен това служителите бяха любезни и отговориха на въпроси, касаещи цялостната работа на РПУ-тата, която има отношение към противообществените прояви.

Първото, което ни казаха е каква е групата, с която работят и в какъв ред – деца до 18 години, които имат или са жертви на противообществени прояви. Инспекторите са длъжни да оказват помощ както на кварталния, така и на разследващите полицаи, когато това се налага. Всеки инспектор си води дневник и карта за отчет, за всеки случай, с който работи. Ако едно дете има повече от 2-3 прояви, то тогава инспекторът, който работи с него открива „профилактично дело.“.

Работата на инспекторите, зависи от съдействието на родителите, като разказващия инспектор сподели, че най-трудно се работи с родители, които смятат, че проблемите свързани с децата им нямат общо със семейството, а се дължат само на външни фактори – среда, медии, училище. Освен със семейството инспекторите работят и заедно с „Местната комисия за борба с противообществените прояви“.

Важен аспект на работата на РПУ-то е превенцията на противообществените прояви. Във връзка с това инспекторите, правят лекции, беседи по теми зададени от районните училища (теми, които са голям проблем за конкретното училище). Целта на това е децата да бъдат информирани за това, какво може да им се случи, какви могат да бъдат последствията от различните видове противообществени прояви.

Като част от тази превенция ни бе представен проекта „Районно детско полицейско управление“, като ни разказаха какво учат децата там.

На дълго и на широко ни обясниха за възможността за полицейска закрила за 48 часа, като ни обясниха какви са практиките, какво се случва с децата след това. За целта служителите ни разказаха няколко примерни случая.