ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.33б, ал.1 и Декларация по чл.33б, ал.3 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели 

МОЛБА за издаване на удостоверение

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред станционарен търговски обект върху терен общинска собственост 

ЗАЯВЛЕНИЕ за работно време на стационарен търговски обект 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 8, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

ЗАЯВЛЕНИЕ за определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка, на основание чл. 157, ал.2 от ЗУТ 

ЗАЯВЛЕНИЕ за установяване на съответствие на строеж с издадените строителни книжа (чл.159, ал.3 от ЗУТ) 

ДЕКЛАРАЦИЯ за съществуващото положение на строежа, за който е направено искането за изменение на одобрените инвестиционни проекти (чл.154, ал.5 от ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект за ПУП (чл. 124, ал.3 от ЗУТ; чл. 129, ал.2 от ЗУТ; чл. 134, ал.2 от ЗУТ и чл. 136 от ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверяване на издадено разрешение за строеж (чл.153, ал.3 от ЗУТ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за даване на съгласие за изработването на проект за ПУП (чл. 124, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ и чл. 135, ал.3 от ЗУТ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заверен препис (копие) от документи 

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на архитектурно-дизайнерски и инженерни проекти за преместваеми обекти/съоражения и издаване на разрешение за поставяне (чл.56 и чл.57 от ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж (чл.148 от ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж на ограда (чл.148 от ЗУТ във връзка с изискванията на чл.48 от ЗУТ)

ДЕКЛАРАЦИЯ по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за инвестиционно проектиране (чл.140, ал.1 и 2 от ЗУТ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл.175 от ЗУТ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл.154, ал.5 от ЗУТ)

МОЛБА за продължаване срока на договора за наем на общински имот 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на акт

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (чл.141 - 145 от ЗУТ) 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация