Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-1354/14.12.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“ Ген. Столетов  ” № 33, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община