Обява на основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "Викат 2018" ЕООД

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1240/07.10.2021г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Илийчо Петков Илиев” № 7, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.