Информация за планираните мерски за безопасност и начините на поведение и действие в случаи на авария на "Топлофикация София" ЕАД

ТЕЦ "София"

Заповед №РСР19-РД09-298/07.11.2019г. за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за ИПУР - ИПР на П.З. "Илиянци-изток" кв.2 и кв.3