Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-652/08.07.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.” Христо Станишев ” № 43, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.

Уведомявам Ви, че със  Заповед № СОА20-РД07-343 от 03.07.2020г.на кмета на Столична община, административен адрес ул. „Нов градец” №10 е заличен в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси.

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.