Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

Уведомявам Ви, че със  Заповед № СОА20-РД07-293 от 15.06.2020г.на кмета на Столична община, административен адрес ул. „Клокотница” № 6 е заличен в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси.

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.