Предложение за безвъзмездно дарение на образователни детски комплекти за засаждане на дървета

 

Столична община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 388 по Протокол № 78/27.06.2019 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на м. ”кв. Бенковски - разширение запад”, район „Сердика“, и схеми на техническата инфраструктура по чл. 108, ал.2 от ЗУТ за вертикално планиране, ВиК и електрификация в обхват: от север - северната граница на ПИ с идентификатор 68134.523.96 и ул. „Напредък“; от изток - регулационната линия по действащ регулационен план на кв.89, м.“ Бенковски“; от юг - ул. „Горна махала“, източна и южна граници на ПИ с идентификатор 68134.523.125 и източна и югозападна граници на ПИ с идентификатор 68134.523.124; от запад - полски път с идентификатор 68134.523.38, указан в проекта със зелен пунктир, по сините и червени линии, цифри, букви, текст, съгласно приложените проекти. Проектът е изложен в район „Сердика“.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването му в Държавен вестник бр.72 от 13.09.2019г.

Жалбите се подават в район „Сердика“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.