Заповед №РД-09-84/27.05.2019г. на кмета на район "Лозенец" за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план  на Парк "Борисова градина"

Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата - брошура