СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ