Информация за преценяване на необходимосста от ОВОС - "ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-788/29.06.2021г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Лазар Михайлов” № 40Б, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р. България.