Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1463/10.10.2021г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Дунав“ № 67, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

 

 

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1463/10.10.2021г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Дунав“ № 67, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "ИННО ТАЙЪР РЕСАЙКЛИНГ“ ООД