Информация за преценяване на необходимосста от ОВОС - "ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-788/29.06.2021г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Лазар Михайлов” № 40Б, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р. България.

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-789/29.06.2021г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Съзнание” № 26, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р. България

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.