Обява за обществеността от "ИВЛ ТРАНС" ЕООД

 

ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно Приложение № 2 от

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

за Инвестиционно предложение