Уведомление за инвестиционно предложение от "ИННО ТАЙЪР РЕСАЙКЛИНГ" ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА И ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

СО-район „Сердика“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 212 по Протокол № 32/22.04.2021 г. на СОС са одобрени:

  1. План за регулация на част от ПЗ "Илиянци-изток", район „Сердика", в обхват: от север - „Северна скоростна тангента"; от изток - устройствена зона Тзв" съгласно ОУП на СО, представляваща сервитут на съществуващи проводи на техническата инфраструктура; от юг - ул. „Биримирски извор"; от запад — изградения бул. „Илиянци" и гара „Илиянци" в указания в проекта „обхват на разработката по чл. 16 от ЗУТ";
  2. Изменение на план за улична регулация на улици между о.т.35ж-о.т.35а- о.т.ЗЗ, между о.т.106-о.т.48 и между о.т.48-о.т.139 и изменение на план за регулация на УПИ Х1Х-21 и XVI-1126 от кв. 3, промяна на номера на кв. 3 в нов кв. 28 за УПИ XIX-21, промяна на номера на кв. 3 в нов кв. 27 за УПИ XVI-1126; промяна номера на кв. 2 в нов кв. 32 за УПИ XXV-1166,35,461,2028; промяна номера на кв. 2 в нов кв. 34 за УПИ XXVI- 39, XXIX-381, XXVI1-41, XXVIII-483, XXXIII-808, XXXIV-807, XVIII-806, XIX-805, УПИ XXXV- 3829, УПИ XXXVI-3829, XXIII-803; промяна номера на кв. 2 в нов кв. 35 за УПИ ХХI-1П1, XXII-61,1057, XUII-412, XXIII-1226, XLV-66 и промяна номера на кв. 2 в нов кв. 40 за УПИ XXXVIII-255, XXXVII-1339, XXXV-398, XLII-320, XXXIX-394, XL "3а складове и офиси" и VIII- 397,375 в местност ПЗ "Илиянци-изток" в указания в проекта „обхват на разработката извън чл. 16 от ЗУТ";
  3. План 3а застрояване на част от ПЗ "Илиянци-изток", район „Сердика" в обхват: от север - „Северна скоростна тангента"; от изток - устройствена зона ,Дзв" съгласно ОУП на СО, представляваща сервитут на съществуващи проводи на техническата инфраструктура; от юг - ул. „Биримирски извор"; от запад - изградения бул. „Илиянци" и гара „Илиянци" в указания в проекта „обхват на разработката по чл. 16 от ЗУТ" ;
  4. План-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108 3а вертикално планиране, ВиК, газификация, съобщителни мрежи и електрификация 6 обхвата на разработката.

Проектите са изложени в район „Сердика", ет. 4, заседателна зала.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Сердика" и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване" на Направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община.