СО – район „Сердика”, съобщава по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ, Заповед № РСР18-РА50-42/30.10.2018 г. на Главния архитект на СO – район „Сердика”, с която се разрешава изработването на ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ I-3, кв. 46а, м. „Зона В-17”.