На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО-Район "Сердика" съобщава, че е издадена Заповед № РСР18-РА50-32 от 24.08.2018 г. на Главен архитект на СО-Район „Сердика”, за допускане изработването на проект за изменение на плана за регулация на м. „Орландовци-Малашевци”, кв.164, УПИ V- за ЖС, магазини и трафопост, УПИ VII-1605, за склад и офиси, УПИ IV-397, УПИ II-395, УПИ IIА-395А, УПИ I-394 и кв.165, УПИ III-367 и проект за изменение на плана за застрояване на м. „Орландовци-Малашевци”, кв.164, УПИ VIII-393, за склад и офиси /НОВ/. В едномесечен срок от обявлението могат да се направят предложения и възражения.

Уведомление от "МЕТАЛСКРАП БЪЛГАРИЯ" АД