Протокол №РСР19-ВК08-1151-[1]/31.05.2019г. за допълнително разпределение на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени с Решение №94 по Протокол№70, т.30 от 14.02.2019г. от СОС.

Заповед №РД-09-84/27.05.2019г. на кмета на район "Лозенец" за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план  на Парк "Борисова градина"