Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на независима микропивоварна от "София Електрик Брюинг" ООД

В изпълнение на чл. 46 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община и на основание чл. 61, ал 3 от Административнопроцесуалния кодекс за поставени стикери-предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).