Уведомление от "Проинвекс" ЕООД 

Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за: изграждане на обект "Склад за метали" в новообразуван УПИ V - 184 от "ТМТ-Г" ЕООД