В изпълнение на чл. 46 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община и на основание чл. 61, ал 3 от Административнопроцесуалния кодекс за издадени заповеди, за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). 

Информация по чл.4, ал.3 от Наредба за ОВОС от "София Електрик Бюринг" ООД, гр. София