Във връзка с Доклад с вх. Към  РСР19-ВК08-1687/5/ от 01.11.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Странджа” № 168, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

 

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1417/02.11.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Странджа” №99, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

 

 

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1419/02.11.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Копринарска” № 7, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България