С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Относно: Проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ XXII

                                                                                                                       

На основание чл. 12, т. 1, от ЗУЗСО, във връзка §24 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и в условието на §3 от ПР на Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична Община, приета с Решение №661 по Протокол 41/12.10.2017г. на СОС /предвид, че административното производство е висящо се прилага стария ред/, чл. 15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична Община/отм./ във връзк а с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ XXIIОбНС в границите на ПИ с идентификатори 68134.503.1098 и 68134.525.192 за регламентиране на нова задънена улица с паркинг и уширение от О.Т. 220 до О.Т. 222 и създаване на нов УПИ XXII с предназначение „за гробищен парк“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.525.367

На 17.04.2019г. от 17:30 часа в сградата на СО – район „Сердика” в кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“, №55, ет. 1, ще се проведе представяне на проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ XXII.

Проектите са изложени в стая 405, етаж ет. 4 в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88. Писмени становища могат да се депозират в срок до 17:00 часа на 03.05.2019 г. включително в деловодството на СО район „Сердика”: бул. „Княгиня Мария Луиза” №88.

Становищата, постъпили след определената дата няма да бъдат разглеждани.

Обществената дискусия ще се проведе на 15.05.2019 г. от 17.30 ч. в заседателна зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4.