Уведомление за инвестиционно предложение от "Комета Брюинг" ООД 

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-1043/29.09.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Варшавско въстание  ” № 3, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България