Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ „Найден Геров“, на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“; ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на строителен надзор по време на строителството на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“; IIІ-та обособена позиция: Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“.

Решение - Дата на качване: 21.08.2019г.

Обявление - Дата на качване: 21.08.2019г.

Документация - Дата на качване: 21.08.2019г.

ЕЕДОП - Дата на качване: 21.08.2019г.

Образци - Дата на качване: 21.08.2019г.

Мотиви по чл.231, ал.5 от ЗОП - Дата на качване: 21.08.2019г.

Протокол №РСР19-РД92-27/26.10.2019г. за работата на комисията - Дата на качване: 26.10.2019г.