Уважаеми съграждани,
По искане на инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО-район „Сердика“ е издадена Заповед на главен архитект на Столична община за започване на процедура за изграждането на ул. „Нешо Бончев“ в участъка от ул. „Първа Българска армия“ до ул. „История Славянобългарска“.
С изграждането на улицата ще се създаде нова напречна връзка между бул. „История славянобългарска“ и ул. „Първа Българска армия“ и значително ще се подобри транспортното обслужване на територията - разстоянието между съществуващите напречни връзки бул. „Илиянци“ и ул. „Каменоделска“ е 2км.
Старите подробни устройствени планове, в които попада ул. „Нешо Бончев“ са одобрени при обществено икономически и устройствени условия, които не съответстват на съвременния трафик.
За изграждане на улицата е необходимо да се изменят устройствените планове, което е започнато с тази заповед.
Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с издадената заповед в сградата на районната администрация.

Заповед №РА50-765/18.10.2019г.