При посещението на групата студенти в тази институция научиха за разработваните превантивни програми за популяризиране на поведение, които осигуряват здравна култура .

Студентите присъстваха на обучение на тема : „Алкохолът и тютюнопушенето”. Направиха демонстрации с кукла Сю – макет, който пуши и показва отлагането на катраните, след което бе направено замерване на всички за наличие въглероден монооксид.

Друга демонстрация бе с алкоочила, симулиращи употреба на 2.5пробила алкохол. Имаше смях , защото трудно се минаваха конусите , които трябваше да бъдат обиколени. Така остана нещо в съзнанието – за вредите и резултатите от алкохола и тютюнопушенето. Всичко е личен избор.

 

     В програмата на стажа са включени екипна подготовка на превантивни програми в училищата. Екипите се подготвяха по теми , в зависимост от спецификата на училището, след което започна реализация на часовете.

 Темата за агресията бе представена и в 5 клас и в 100 ОУ „Найден Геров”.

Децата научиха: Какво са агресията, насилието и тормоза? Кога и къде се проявяват? Как да се справим с гнева? Към кого да се обърнем, ако имаме нужда от помощ или да споделим?

 

Имаше и домашно - рисунка по избор на една от зададените теми: „Какво ме ядосва, какво ме успокоява?“ / „Кое ме обижда, кое ме прави шастлив?“

 

Позитивно клюкарстване – личен игра за демонстрация. Всяко дете сяда на стол пред другите деца, като е с гръб към тях. Децата започват да говорят само позитивни неща за него и защо това дете е важно да е в този клас. Идеята на играта е да заздрави взаимоотношенията между децата и дори да има такива, които не се харесват, да намерят позивитивното един в друг.

 

 

 

         Целта на посещението ни беше да се запознаем с криминогенната обстановка в района и начина на работа на инспекторите в детска педагогическа стая. Имахме възможност да зададем много въпроси, отнасящи се както до работа на инспекторите, така и до проблемите на децата, родителите и училищата. Освен това служителите бяха любезни и отговориха на въпроси, касаещи цялостната работа на РПУ-тата, която има отношение към противообществените прояви.

Първото, което ни казаха е каква е групата, с която работят и в какъв ред – деца до 18 години, които имат или са жертви на противообществени прояви. Инспекторите са длъжни да оказват помощ както на кварталния, така и на разследващите полицаи, когато това се налага. Всеки инспектор си води дневник и карта за отчет, за всеки случай, с който работи. Ако едно дете има повече от 2-3 прояви, то тогава инспекторът, който работи с него открива „профилактично дело.“.

http://sofiaombudsman.bg/document.php?id=19

      Студенти от НБУ, които са на стаж в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - район „Сердика”, посетиха ПИЦ по ПН. Този център е партньор в работата на МКБППМН - район „Сердика”.

Ето каква информация запазиха за себе си студентите.

Превантивно-информационен център по проблемите на нароманиите(ПИЦ по ПН) е специализирано здравно заведение към Столична община. ПИЦ по ПН-София помага при изпълнението на общинската политика по проблемите с употребата на психоактивни вещества. Услугите в центъра са безплатни за гражданите на София. Дневният консултативен център за деца, юноши и родители (ДКЦДЮР/) е структура към ПИЦ по ПH-София. Той е създаден през 2011 г. по проект „Слушайте детето“. Основна цел е подобряване на превантивните мерки и повишаване на достъпа до услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и злоупотребяващи с наркотици, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Екипа се състои от лекари сьс специалност по психиатрия, клинични психолози, детскоюно шески психолози, социални работници и административен персонал. Екипът на ДКЦДЮР работи в тясно сътрудничество организации от държавния, общинския и неправителствения сектор.

ДЕЙНОСТИ:

 

  • Консултиране на родители с деца и юноши, демонстриращи рисково поведение;
  • Консултиране на семейства, които изпитват трудности да се справят с провокативно по ведение на детето
  • Консултиране на самотни родители;
  • Консултиране на родители на осиновени и приемни деца с провокативно поведение групова работа и семинари с родители;
  • Групова работа с юноши, експериментиращи с психоактивни вещества
  • Обучителни семинари за студенти и специалистиалисти
  • Консултиране на педагогически съветници, учители, социални работници, медицински специалисти и др.