ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В СО-район „Сердика” стриктно се спазва предвидената в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) процедура за предоставяне на информация.

Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл.4 от ЗДОИ.

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, по образец се подават във фронт офис – деловодство в Центъра за информация и услуги, ет.2 в сградата на СО-район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” №88 и се насочват за изпълнение, със зададен срок - 14 дни.

Заявленията за предоставяне на ДОИ, получени чрез Контактен център на Столична община или по електронната поща на кмета на района, отговарящи на чл.25 от ЗДОИ се регистрират и се насочват за изпълнение, със зададен срок - 14 дни.

Обществената информация се получава във фронт офис – деловодство в Центъра за информация и услуги, ет.2 в сградата на СО-район “Сердика” или на място, изрично посочено в решението, като се съставя протокол в два екземпляра, за всяка от страните.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Обществена информация по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация

Информационни масиви, използвани в СО-район "Сердика"

Бланка за заявление за достъп до обществена информация

Цена на услугата

Вътрешни правила

Указания за упражняване правото на достъп до обществена информация в СО-район "Сердика"

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен отчет за 2016г.

Годишен отчет за 2015г.

 
Банер
Банер

Facebook

Банер