Изграждане на физкултурен салон и подпорна стена към ПГИИ „Проф.Николай Райнов“,  на територията на СО-район „Сердика“, по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Изграждане на физкултурен салон и подпорна стена към ПГИИ „Проф.Николай Райнов“; ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на строителен надзор по време на строителството на физкултурен салон и подпорна стена към ПГИИ „Проф.Николай Райнов“ и IIІ-та обособена позиция: Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на физкултурен салон и подпорна стена към ПГИИ „Проф.Николай Райнов“ 

Становище по чл.232 от ЗОП - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Решение - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Обявление - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Документация - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Методика за оценка - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Образци - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Приложение №1 - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Приложение №2 - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Приложение№3 - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Проект 1 - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Проект 2 - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Проект 3 - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Протокол №РСР20-РД92-28/17.07.2020г. - Дата на публикуване: 17.07.2020г.

Доклад от работата на комисията - Дата на публикуване: 21.07.2020г.

Решение за прекратяване - Дата на публикуване: 21.07.2020г.