Наредби
1 НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община
2 НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община
3 НАРЕДБА за общинската собственост
4 НАРЕДБА № 1 за обществения ред на територията на Столична община (ОТМЕНЕНА)
5 НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община (ДЕЙСТВАЩА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ)
6 НАРЕДБА за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община
7 НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Столична община
8 НАРЕДБА за общинските лечебни заведения
9 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община, публикувана на 20.10.2008
10 НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община
11 НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци
12 НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община
13 НАРЕДБА за гробищни паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община
14 НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
15 НАРЕДБА за приватизация на група предприятия чрез посредници
16 НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
17 НАРЕДБА за използването на таксиметрови апарати на територията на Столичната голяма община
18 НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община
19 НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община
20 НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
21 НАРЕДБА за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
22 НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на Столична община - отменена
23 НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община
24 НАРЕДБА за предоставяне на социална услуга "Асистент за независим живот"
25 НАРЕДБА за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община
26 НАРЕДБА за концесиите
27 НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
28 НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община
29 НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
30 НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община
31 НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община
32 НАРЕДБА за символиката и отличията на Столична община
33 НАРЕДБА на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София
34 НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг
35 НАРЕДБА на Столичния общински съвет по принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди
36 НАРЕДБА за пазарите на територията на Столична община
37 НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества
38 НАРЕДБА за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт
39 Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
40 НАРЕДБА за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община
s_13.gif
Банер
Банер

Facebook

Банер