На 9 и 10 . 10. 2017г. в МКБППМН, район „Сердика” бяха на практика студенти от Софийски университет „Свети Климент Охридски”,  Магистърска  програма "Социална работа с деца и семейства" .

Студентите се запознаха с работата на МК, с начина на организиране и провеждане на възпитателни дела, партньорството на МК с други институции  и неправителствения сектор.

Специално внимание се обърна на   превантивните програми на МК. Работата продължи с решаваха казуси и обмяна на информация.

Научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”

 На 5 октомври 2017 г., в АУЛА-та на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе официална церемония по откриване и награждаване на участниците в Научно-практическа конференция на тема: „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”.

Кметът на СО – район „Сердика” – инж. Тодор Кръстев, получи награда, по повод реализираните от районната администрация инициативи, насочени към обучение на деца и ученици от общинските училища по безопасност на движението, приложно колоездене, физическо възпитание и спорт.

В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 в началото на новата учебна 2017/2018 година се организира спортно събитие "Да успяваме заедно".

Спортното мероприятие се проведе на 28 септември 2017 година в 59 ОУ "Васил Левски".

Учениците, взели участие в проектна дейност 3  "Интеграция на застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства чрез допълнителни занимания със спорт и дейности на открито" демонстрираха придобитите знания и умения от участието си в дейността пред родители, учители, гости и др. По време на събитието децата взеха участие в състезания по футбол и баскетбол.