В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 бяха извършени следните дейности:

- На 10.02.2017 г. в заседателната зала на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" 88, се проведе откриваща пресконференция. На участниците в пресконференцията беше представена презентация с заложените дейности по проекта. За информиране на обществеността беше поставено съобщение на информационното табло в сградата на районната администрация.

- Сформиране на клубове по интереси в 59 ОУ, в които се провеждаха занимания по предварително изготвен график с ученици от училището, както следва:

 

 • Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве"
 • Клуб "Да сготвим заедно"
 • Клуб " Традиции и култура на етносите"
 • Клуб "Аз и компютъра"
 • Клуб "Баскетбол"
 • Клуб "Футбол"

- Провеждане на допълнителни занимания със спорт и дейности на открито, по време на които учениците от 59 ОУ посетиха Природен парк "Витоша".

 

- Провеждане на изнесено обучение "Здравословен начин на живот" за ученици от 59 ОУ, което се състоя в с. Добринище, в периода от 09.04. до 13.04.2017 г.

- Учениците от клубовете по интереси демонстрираха част от наученото по време на тържеството по-случай 125 години от създаването на 59 ОУ "Васил Левски". Събитието се проведе на 05 май 2017 година в концертната зала на Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България. Представена бе презентация за историята на училището, подготвена от учениците от Клуб "Аз и компютъра". Дейностите с учениците от 59 ОУ ще продължат и през новата учебна 2017/2018 година. 

 • IMG_3579.JPG
 • IMG_3730.JPG
 • IMG_3755.JPG
 • IMG_4098.JPG
 • IMG_4114.JPG
 • IMG_4128.JPG
 • IMG_4155.JPG
 • IMG_4158.JPG
 • IMG_4591.JPG
 • IMG_4678.JPG
 • IMG_4866.JPG
 • IMG_4872.JPG

На 30 юни 2017г., петък, Общественият посредник на територията на СО - Лилия Христова ще приема граждани в сградата на СО-район "Сердика"

За повече информация тук

      На 10.02.2017 г. в заседателната зала на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" 88, беше проведена откриваща пресконференция по проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система". Проектът се реализира от район "Сердика" на Столична община, като партньори са 59-то основно училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и стартира след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0068-C02 на 13.10.2016 г. Общата стойност на проекта е 150 723,87 лв., от който 128 115.29 лв. Европейско и 22 608.58 лв. Национално съфинансиране. Партньори по проекта са 59-то основно училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".