Уважаеми съграждани,

Във връзка с подписан Договор № BG16RFOP001-1.001-0007-C1, за „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община“, по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., ви информираме, че в момента се провежда процедура по ЗОП /Закон за обществените поръчки/, за  „Изграждане, основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефикасност на 48. OУ „Йосиф Ковачев“.

Обществената поръчка включва проектиране и изпълнение на ремонтни дейности по сградата, включително и прилежащото ѝ дворно пространство, в съответствие с Доклад за резултатите от конструктивното обследване и оценка на състоянието на строежа.

При разработването на проекта ще се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за експлоатация на сградата, както и възможност за използването ѝ от хора в неравностойно положение.

Сградата на 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“. Съгласно с това, проектът съдържа технология по консервация и реставрация на фасадите.

В проекта са  заложени и мерки за повишаване на енергийната ефективност, които включват: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на стара дограма, топлинно изолиране на покрив, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи и надграждане на пожароизвестителната и мълниезащитната инсталация.

За повече информация:

Регистър на обществените поръчки (eop.bg)