На 25.10.2018г. от 13.30ч. ще се проведе спортно състезание „Знание и спорт – ръка за ръка“, което ще се осъществи на територията на 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул. „Кестен“ № 1. Мероприятието се провежда в изпълнение на Дейност 3: „Интеграция на застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства чрез допълнителни занимания със спорт и дейности на открито“ по проект BG05M2OP001-3.002-0068 ”Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Бенефициент на проекта е СО-Район Сердика.