Съгласно Решение № 319/10.06.2021 г. и Решение № 454/22.07.2021 г. на Столичен общински съвет, лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.06.2021 година до 01.10.2021 година.

 Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, и ползвателите на общински нежилищни имоти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.06.2021 година до 01.10.2021 година.

Лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост от настоящото решение, заплащат за периода от 01.06.2021 г. до 01.10.2021 г., съответната такса по чл.30, т.1б и/или т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/ в размер, намален с 50% спрямо определения в т.1б, респ. 1в, предложение първо на Приложение № 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса.

За целта се подават декларации по образец, или се сключва споразумение по договор за наем, които можете да изтеглите изтеглите от тук:

  1. 8c6f01a5-44b4-4db2-8e59-596456904379 (sofia.bg)
  2. a21d7e28-2c31-47f3-88df-191742317c6e (sofia.bg)
  3. 84337359-0181-4e5f-97ad-e1b04712b654 (sofia.bg)
  4. f7e3b0e9-1f97-4c3d-8c0a-dcad2502631f (sofia.bg)
  5. dfffa786-7db3-4efe-96c9-85067b38e21c (sofia.bg)

Към съответните декларации наемателите и ползвателите, преустановили своята дейност или е налице спад на приходите от продажби, следва да приложат описаните в решенията документи.

  1. 3e332b6c-9c3f-4220-92c4-b14263d76019 (sofia.bg)
  2. 37a13db1-2491-4376-9164-e371d0a0926a (sofia.bg)

Документите се подават в срок до 31.10.2021 г.

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.

 

Столична община приема заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“. Програмата има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община като подпомага собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат собственици на имоти - частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати. Програма „Културно наследство“ на Столична община ще поеме и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството.

Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване в съответствие с изискванията на Правилата за работа на Програмата. Към заявлението за кандидатстване следва да бъдат приложени декларации за съгласие от всички собственици на сградата с нотариална заверка на подписите.

Насоките за кандидатстване и пакета от необходими документи са публикувани на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Културно наследство“: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1018.

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика“ № 5 до 17,30 часа на 31 август 2021 г.