Столична община - Район "Сердика"  изпълнява проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система",  финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

В изпълнение на Дейност 5 от проекта "Интеграция на застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства", съвместно със Сдружение "Клуб за интеграция София" се проведе изнесено обучение на тема "Да бъдем толерантни".

Обучението се състоя в курортен комплекс "Пампорово" в периода от 31 март до 04 април 2018 г. Бяха включени 30 ученика от етническите малцинства, включително в неравностойно положение, застрашени от отпадане от училище от 59 ОУ "Васил Левски". Бяха разгледани теми, свързани с преодоляване на дискриминацията,основана на раса и етнически произход. Учениците придобиха нови знания, умения и изграждане на качества, като толерантност и приемане.

ЗАПОВЕД №СОА-РД09-293/27.03.2018г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА относно прекратяване на конкурсна процедура, оповестена със Заповед №СОА17-РД09-644/27.06.2017г. за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, на територията на район "Сердика".