СО - район "Сердика" успешно приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0221-C001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот".

За повече информация

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район „Сердика”, организира конкурс на тема  „МОДЕРНИЯТ ТИЙНЕЙДЖЪР – ОБРАЗОВАН И УСПЕШЕН!”.

В последните години все повече се натъкваме на новини – отразени в медиите и молби от страна на родителите как да се справят с поведението на тийнейджърите?

Те са драматични, ирационални и често агресивни - привидно без особена причина. Те правят глупави неща. Те имат дълбока нужда, както от усещане за по-голяма независимост, така и от грижа, обич и нежност. Това поведение си има причина и тя е, че след ранна детска възраст най-драматичният изблик на растеж на мозъка е именно в тийнейджърския период.

В  кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район „Сердика” и консултативен кабинет „Вяра”,   се включиха ученици от 5 до 8 клас от училищата от района.

Конкурс за  :

  • рисунка, с формат 35см на 50см, свободна техника;
  • снимка 18см на 24см.;
  • плакат, с формат 35см на 50см, свободна техника;

Говорейки и показвайки образованите и успешни млади хора , ние възпитаваме ценности и стремеж към правене на добрини, а това е  важна стъпка в превенцията и борбата с противоправното поведение.

Диалогът с младите хора е чудесна възможност за популяризиране на различни възможности за кариерно и личностно развитие.

Церемонията по награждаването се проведе в Дома на Европа на - 07.03.2017г. от 11.00 .

Чрез картините и плакатите децата изразяват себе си. Как се виждат – някои деца  КАТО  творци, художници, спортисти, други представят себе си с гримове, цигари и компютри. Но неразделно от тях са мобилните телефони и социалните мрежи. И това е нормално, светът се развива, комуникациите също.

Децата показват в картините си, че модерният тийнейджър трябва да бъде образован и да знае какво иска да постигне в живота.

 

Награди в конкурса за картина на тема : „МОДЕРНИЯТ ТИЙНЕЙДЖЪР – ОБРАЗОВАН И УСПЕШЕН”

в категория за  „Картина”

І място - Пламена Генкова - 48 ОУ

ІІ място - Иванка Кирилова – 29 СУ

ІІІ място  - Зарко Дръндов – 59 ОУ

 

Специална награда за идея : „МОДЕРНИЯТ ТИЙНЕЙДЖЪР – ОБРАЗОВАН И УСПЕШЕН”

в категория за „Послание”

Виктория Гаврилова – 58 ОУ

Специална награда в конкурса за картина на тема : „МОДЕРНИЯТ ТИЙНЕЙДЖЪР – ОБРАЗОВАН И УСПЕШЕН”

в категория за „Техника”

Иванка Кирилова – 29 СУ

Георги Тасев – 48 ОУ

 

Награди в конкурса на тема : „МОДЕРНИЯТ ТИЙНЕЙДЖЪР – ОБРАЗОВАН И УСПЕШЕН”

в категория за „Плакат”

І място - Мартин Каменов – 29 СУ

ІІ място - Елена Асенова – 29 СУ

ІІ място – Марио Христов  – 29 СУ

ІІІ място – Християна Иванова – 29 СУ