СО – район „Сердика“ уведомява предприятията от частния сектор за стартирането на процедура по разработване на Регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 година. Срокът за изготвяне и представяне на проектите е 17.05.2022 г.

В Регионалните програми за заетост за 2022 г. се планира субсидирана заетост, на основата на партньорства между общините и предприятия от частния сектор. Представителите на частния бизнес имат право да кандидатстват по програмата и самостоятелно.

В тази връзка, отправяме покана към представителите на частния бизнес, които са заинтересовани от учредяване на партньорство, да заявят своя интерес в деловодството на СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2.

Утвърденият образец и указанията за кандидатстване по програмата са публикувани на официалната страница на МТСП (www.mlsp.government.bg), в рубриката „Политики“ – „Заетост“ – „Програми и проекти за заетост“.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение  от „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД