На 25.10.2018г. от 13.30ч. ще се проведе спортно състезание „Знание и спорт – ръка за ръка“, което ще се осъществи на територията на 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул. „Кестен“ № 1. Мероприятието се провежда в изпълнение на Дейност 3: „Интеграция на застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства чрез допълнителни занимания със спорт и дейности на открито“ по проект BG05M2OP001-3.002-0068 ”Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Бенефициент на проекта е СО-Район Сердика.

         СО – район „Сердика”, съобщава по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ, Заповед № РСР18-РА50-40/17.10.2018 г. на Главния архитект на СO – район „Сердика”, с която се разрешава изработването на ПУП-ИПР на УПИ III-90, УПИ IV-89, УПИ VII-168, УПИ VIII-167, УПИ X-131, УПИ XI-166, УПИ XIV-132, кв. 91, м. „Бенковски”.

Празникът се проведе под патронажа на инж. Тодор Кръстев- кмет на СО-район "Сердика" и е част от Календара на културните събития на Столична община.