Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. - 18.02.2019

 

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 - 07.03.2018г.

 

Обява - Заседания на комисията за землищата на територията на Общинска служба по земеделие Нови Искър - 18.08.2017г.

 

Покана до Радослав Георгиев Лачовски - 23.02.2017

 

График канализация кв. "Бенковски"

График

Печати

 

График за провеждането на ремонти по топлопреносната мрежа през 2016г.

Инструкция за извършване на дезинфекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

 

 

Списък на управителите на етажна собственост в СО-район "Сердика"

Регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост

Настоящият протокол се публикува на основание § 16, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗГрР, във връзка с изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГрР, за резултата от проверка на извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г.

Протокол № РД-93 01-385/30.07.2015