СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за даване на разрешение за изработването на проект за ПУП

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект за ПУП 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл.141-145 от ЗУТ)

 5. ЗАЯВЛЕНИЕ  за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл.154, ал.5 от ЗУТ)

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на ингубен инвестиционен проект (чл.145, ал.5 от ЗУТ)

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за предаване на екекутивна документация за изпълнен строеж (чл.175 от ЗУТ)

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж (чл.147 от ЗУТ, чл.148 от ЗУТ)

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл.153, ал.3 от ЗУТ

10. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане и др. и за издаване на скица с указан начин за поставяне (чл.56 и чл.57 от ЗУТ)

11. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане

12. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистриране на преместваем обект/рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за съсеждането му в експлоатация (чл.80, ал.1, 2 от НПОРИМЕРДТСО)

13. ЗАЯВЛЕНИЕ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

14. ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

15. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за "груб строеж" (чл.181 от ЗУТ)

16. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

17. ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

18. ЗАЯВЛЕНИЕ  за издаване на удостоверение за идентичност на недживим имот

19. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл.190 от ЗУТ)

20. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл.192 от ЗУТ)

21. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл.193 от ЗУТ)

22. ЗАЯВЛЕНИЕ за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл.194 от ЗУТ)

23. ЗАЯВЛЕНИЕ за освидетелствуване на сграда

24. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за премахната сграда

25. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района

26. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване)

27. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заверен препис (копие) от документи

28. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

29. ЗАЯВЛЕНИЕ за временно ползване на общински терен за строителна площадка

30. ЗАЯВЛЕНИЕ за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура

31. ЗАЯВЛЕНИЕ за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура

32. ЗАЯВЛЕНИЕ за подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строеж

33. ЗАЯВЛЕНИЕ за определяне на представител в държавна приемателна комисия

34. ЗАЯВЛЕНИЕ за премахване / кастрене / преместване на растителност

35. ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност

36. ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване, кубиране и маркиране на дървесина

37. ЗАЯВЛЕНИЕ за попълване на служебно поле в декларация по чл.14 от ЗМДТ

38. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на нов административен адрес

39. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

40. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ 

41. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение от общ характер

42. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ

43. ЗАЯВЛЕНИЕ за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти

44. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.197 от ЗУТ

45. ЗАЯВЛЕНИЕ за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване

46. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект

47. ЗАЯВЛЕНИЕ за внасяне на допълнителни документи

48. ДЕКЛАРАЦИЯ

49. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.154, ал.5 от ЗУТ

50. ОПИС на внесените проектни материали по преписка

51. ОПИС на внесените проектни материали по преписка

52. ЗАЯВЛEНИЕ за работно време на стационарен търговски обект

53. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

54. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

55. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ)

56. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 52 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

57. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на фирмен тотем

58. ЗАЯВЛEНИЕ за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна  собственост

59. ОБРАЗЕЦ ЗА НАМЕРЕНИЕ 

60. Заявление за комплексно обслужване

61. Протокол за искания внесени устно

 


МОЛБА за издаване на удостоверение

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 8, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

ДЕКЛАРАЦИЯ по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община 

МОЛБА за продължаване срока на договора за наем на общински имот 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на акт

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

- ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ СЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация