Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси".

Решение - Дата на публикуване: 13.05.2016г.

Документация - Дата на публикуване: 13.05.2016г.

Образци - Дата на публикуване: 13.05.2016г.

Съобщение - Дата на публикуване: 20.05.2016г.

Протокол от работата на комисията - Дата на публикуване: 01.06.2016г.

Договор № РСР16-ДГ56-36/10.06.2016г. - Дата на публикуване: 17.06.2016г.