„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО, АДАПТИРАНО ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002.022 "НЕЗАВИСИМ СЪМ, ЗАЩОТО ВЕЧЕ ИМА КОЙ ДА ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА МЕН" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г.”

Публична поканаДата на публикувне: 07.04.2016г.

Документация, съдържаща: Публична покана, Условия за участие, Технически изисквания и спецификация, Образци и Проект на Договор - Дата на публикувне: 07.04.2016г.

Oбразци - Дата на публикувне: 07.04.2016г.

Протокол №РСР16-РД92-8/26.04.2016 - Дата на публикувне: 26.04.2016г.