Доставка на обзавеждане за ОДЗ №63 "Слънце", находящо се в кв.Бенковски на територията на СО-район "Сердика"  по  видове и количества артикули, посочени в  Приложение №1.

Публична покана - Дата на публикуване: 08.12.2015г.

Приложение 1 - Дата на публикуване: 08.12.2015г.

Образци - Дата на публикуване: 08.12.2015г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 08.12.2015г.

Проект на договор - Дата на публикуване: 08.12.2015г.

Писмени разяснения - Дата на публикуване: 10.12.2015г.

Писмени разяснения 1 - Дата на публикуване: 12.12.2015г.

Протокол №РД-0902-27/17.12.2015г. - Дата на публикуване: 17.12.2015г.

Договор №РД-56-77/18.12.2015г. - Дата на публикуване: 18.12.2015г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - Дата на публикуване: 04.01.2016г.

На 22.12.2015г. - извършено разплащане по договора на стойност - 61 669.64лв.

2. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП - Дата на публикуване: 11.01.2016г.

На 11.01.2016г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 1541,74 лв.