Инженеринг за изграждане и реновиране на две детски площадки пред бл.1, 2 и 3 на ул.История Славянобългарска, кв.Орландовци на територията на СО-район "Сердика", включващ изготвяне на проект, поетапно изпълнение на СМР и лицензиране. Предметът на обществената поръчка вкючва: изготвяне на проект по видове дейности и количества, посочени в Приложение №1, реновиране и изграждане на детска площадка №1 - за деца от 3 до 12 години и детска площадка №3 за деца от 0 до 6 години, включващи и демонтаж на стари съоръжения, съгласно видове дейности и количества, посочени в Приложение №2.

Публична покана - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Приложение №1 - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Приложение №2 - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Образци - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Проект на договор - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Протокол №РД-0902-22/29.10.2015г. - Дата на публикуване: 29.10.2015г.

Договор - Дата на публикуване: 03.11.2015г.

  • Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП -  

На 06.10.2015г. - извършено авансово плащане по договора на стойност - 19 152.00лв.

На 30.12.2015г. - извършено окончателно разплащане по договора на стойност - 76 604.11лв.

Дата на публикуване: 06.11.2015г.;  Последна промяна:04.01.2016г.

  • Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП 

На 11.01.2016г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 2390 лв.

Дата на публикуване: 11.01.2016г.