Изграждане и оборудване на нов физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", ул.Клокотница № 21, на територията на СО-район "Сердика" по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Извършване на строително-монтажни работи на физкултурен салон; ІІ-ра обособена позиция: Доставка и монтаж на оборудване на физкултурния салон.

Решение - Дата на публикуване: 14.07.2015г.

Обявление - Дата на публикуване: 14.07.2015г.

Документация - Дата на публикуване: 14.07.2015г.

Образци - Дата на публикуване: 14.07.2015г.

Проект на договор за строителство - Дата на публикуване: 14.07.2015г.

Проект на договор за доставка - Дата на публикуване: 14.07.2015г.

Писмени разяснения №РД-2600-104-[1]/03.08.2015г. - Дата на публикуване: 03.08.2015г.

Информация - Дата на публикуване: 19.08.2015г.

Протокол №1 РД-0902-17/01.09.2015г. - Дата на публикуване: 01.09.2015г.

Протокол №2 РД-0902-19/11.09.2015г. - Дата на публикуване: 11.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти - Дата на публикуване: 11.09.2015г.

Протокол №3 РД-0902-20/17.09.2015г. - Дата на публикуване: 17.09.2015г.

Решение № РД-0903-18/18.09.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител - Дата на публикуване: 18.09.2015г.

Договор за строителство - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Договор за доставка - Дата на публикуване: 16.10.2015г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - Дата на публикуване: 06.01.2016г.

На 06.01.2016г. след изтичане срока за обжалване и сключване на договори, освободени гаранциите за участие на класирани на първо и на второ място.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Дата на публикуване: 20.01.2017г.