Организиране и провеждане на обучения на служителите на СО-район „Сердика” по проект: „Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика”” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-103/05.09.2014 г., финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14

 

Решение - Дата на публикуване: 21.04.2015г.

Обявление - Дата на публикуване: 21.04.2015г.

Документация - Дата на публикуване: 21.04.2015г.

Образци - Дата на публикуване: 21.04.2015г.

Предварителен контрол по чл.19,ал.2, т.22 от ЗОП - Дата на публикуване: 21.04.2015г.

Писмени разяснения № РД-9400-606-[1]/19.05.2015 - Дата на публикуване: 19.05.2015г.

Протокол № РД-0903-7/03.06.2015г. от дейността на комисията за разглеждане на подадените оферти - Дата на публикуване: 03.06.2015г.

Протокол № РД-0902-11/16.06.2015г. за разглеждане и оценка на подадените оферти - Дата на публикуване: 16.06.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - Дата на публикуване: 17.06.2015г.

Протокол № РД-0902-12/30.06.2015г. за разглеждане и оценка на подадените оферти - Дата на публикуване: 30.06.2015г.

Решение № РД-0903-11/30.06.2015г. за класиране на участниците и определяне на излътнител - Дата на публикуване: 30.06.2015г.

Решение № РСР16-РД93-2/05.02.2016г. за прекратяване на обществената поръчкаДата на публикуване: 05.02.2016г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - Дата на публикуване: 22.02.2016г.

На 18.02.2016г., след изтичане срока за обжалване е освободена гаранцията за участие.