Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев” ; ІІ-ра обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда и IIІ-та обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.

РешениеДата на публикуване: 05.06.2018г.

ОбявлениеДата на публикуване: 05.06.2018г.

ДокументацияДата на публикуване: 05.06.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 05.06.2018г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 05.06.2018г.

Техническа документация за 1-ва обособена позиция - Дата на публикуване: 05.06.2018г.

Техническа документация за 2-ва обособена позиция - Дата на публикуване: 05.06.2018г.

Техническа документация за 3-ва обособена позиция - Дата на публикуване: 05.06.2018г.

Съгласие за обработване на личните данни - Дата на публикуване: 05.06.2018г.

Разяснения - Дата на публикуване: 19.06.2018г. 

Разяснения - Дата на публикуване: 21.06.2018г. 

Решение за прекратяване на обществена поръчка - Дата на публикуване: 22.06.2018г. 

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 22.06.2018г.