Изпълнение на строителни работи в 14 СУ „Проф. Асен Златаров” и 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ по обособени позиции: І-ва Обособена позиция: Топлинно изолиране на външни стени в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”, ІІ-ра Обособена позиция: Конструктивно-възстановителни дейности – голяма сграда в 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, IIІ-та обособена позиция:Внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност – голяма сграда в 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Решение Дата на публикуване: 27.02.2019г.

Обявление Дата на публикуване: 27.02.2019г.

Документация Дата на публикуване: 27.02.2019г.

Образци Дата на публикуване: 27.02.2019г.

ЕЕДОП Дата на публикуване: 27.02.2019г.

Техническа документация към техническа спецификация - Дата на публикуване: 27.02.2019г.

Разяснение - Дата на публикуване: 14.03.2019г.

Разяснение - Дата на публикуване: 25.03.2019г.

Протокол №1 за работата на комисията - Дата на публикуване: 07.05.2019г.

Протокол №2 за работата на комисията - Дата на публикуване: 07.06.2019г.

Писмо за отваряне на ценови предложения - Дата на публикуване: 07.06.2019г.

Протокол №3 за работата на комисията - Дата на публикуване: 11.06.2019г.

Протокол №4 за работата на комисията - Дата на публикуване: 17.06.2019г.

Доклад за работата на комисията -  Дата на публикуване: 17.06.2019г.

Решение за определяне на изпълнител - Дата на публикуване: 17.06.2019г.

Решение за определяне на изпълнител - чл.22, ал.8 от ЗОП - Дата на публикуване: 27.06.2019г.

Договор №РСР19-ДГ55-26/21.08.2019г. - Дата на публикуване: 22.08.2019г.

Договор №РСР19-ДГ55-27/22.08.2019г. - Дата на публикуване: 22.08.2019г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 02.09.2019г.

Договор №РСР19-ДГ55-31/25.09.2019г. - Дата на публикуване: 25.09.2019г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 16.10.2019г.

Обявление за приключен договор - Дата на публикуване: 12.12.2019г.

Обявление за приключен договор - Дата на публикуване: 17.01.2020г.

Обявление за приключен договор - Дата на публикуване: 27.10.2020г.