Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа, подлези, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.

Решение - Дата на публикуване: 31.01.2020г.

Обявление - Дата на публикуване: 31.01.2020г.

Документация - Дата на публикуване: 31.01.2020г.

Образци - Дата на публикуване: 31.01.2020г.

ЕЕДОП - Дата на качване: 31.01.2020г.

Разяснения - Дата на качване: 14.02.2020г.

Протокол №1 за работата на комисията - Дата на качване: 28.02.2020г.

Протокол №2 за работата на комисията - Дата на качване: 16.03.2020г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - Дата на качване: 16.03.2020г.

Протокол №3 за работата на комисията - Дата на качване: 24.03.2020г.

Доклад - Дата на качване: 24.03.2020г.

Решение за определяне на изпълнител - Дата на качване: 25.03.2020г.

Договор №РСР20-ДГ55-20/26.05.2020г. - Дата на качване: 02.06.2020г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на качване: 02.06.2020г.

Допълнително споразумение №РСР20-ДГ55-20-[25]/16.12.2022г. - Дата на качване: 16.12.2022г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Дата на качване: 13.01.2023г.