Премахване и кастрене на дървесна и храстова растителност на територията на СО-район „Сердика“.

 

Решение - Дата на публикуване: 28.02.2020г.

Обявление - Дата на публикуване: 28.02.2020г.

Документация - Дата на публикуване: 28.02.2020г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 28.02.2020г.

Образци - Дата на публикуване: 28.02.2020г.

Доклад за работата на комисията - Дата на публикуване: 23.03.2020г.

Протокол №1 за работата на комисията - Дата на публикуване: 23.03.2020г.

Протокол №2 за работата на комисията - Дата на публикуване: 24.03.2020г.

Уведомление по чл.57, ал.3 от ППЗОП - Дата на публикуване: 14.04.2020г.

Доклад за работата на комисията - Дата на публикуване: 22.04.2020г.

Протокол №3 за работата на комисията - Дата на публикуване: 22.04.2020г.

Решение за определяне на изпълнител - Дата на публикуване: 23.04.2020г.

Договор - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Допълнително споразумение №РСР20-ДГ55-17-[23]/20.12.2022г. - Дата на публикуване: 20.12.2022г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Дата на публикуване: 13.01.2023г.