ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН”СЕРДИКА”, ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕТА С ПМС № 18/02.02.2015г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А

2.Обособена позиция №2 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А

3. Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А

 

Решение ID 796040Дата на публикуване: 14.07.2017г.

Обявление ID 796044Дата на публикуване: 14.07.2017г.

Документация - Дата на публикуване: 14.07.2017г.

Образци - Дата на публикуване: 14.07.2017г.

39ти блок документацияДата на публикуване: 14.07.2017г.

Рзаяснения - Дата на публикуване: 14.07.2017г.

Разяснения 2 Дата на публикуване: 09.08.2017г.

Протокол №1 - Дата на публикуване: 27.09.2017г.

Протокол №2 - Дата на публикуване: 09.05.2018г.

Покана до участниците за удължаване срока на валидност на офертите - Дата на публикуване: 09.05.2018г.

Протокол №3 - Дата на публикуване: 21.05.2018г.

Писмо за отваряне на ценови предложения - Дата на публикуване: 21.05.2018г.

Протокол №4 - Дата на публикуване: 04.06.2018г.

Протокол от работата на комисията - Дата на публикуване: 15.06.2018г.

Доклад за работата на комисията - Дата на публикуване: 15.06.2018г.

Решение за определяне на изпълнител - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-22/01.08.2018г. - Дата на публикуване: 01.08.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-23/01.08.2018г. - Дата на публикуване: 01.08.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-24/01.08.2018г. - Дата на публикуване: 01.08.2018г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 02.08.2018г.

Анекс към Договор №РСР18-ДГ55-23/01.08.2018г. - Дата на публикуване: 06.08.2018г.

Обявление за приключване на Договор №РСР18-ДГ55-22/01.08.2018г. - Дата на публикуване: 04.05.2020г.

Обявление за приключване на Договор №РСР18-ДГ55-23/01.08.2018г. - Дата на публикуване: 04.05.2020г.

Обявление за приключване на Договор №РСР18-ДГ55-24/01.08.2018г. - Дата на публикуване: 04.05.2020г.