Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ДГ №48 "Братя Грим"

 

Документация Уникален номер в регистъра на АОП: 01271-2016-0003 - Дата на публикуване: 12.09.2016г.

Решение ID 748554Дата на публикуване: 12.09.2016г.

Обявление ID 748556Дата на публикуване: 12.09.2016г.

ЕЕДОП - Образец №1Дата на публикуване: 12.09.2016г.

 

ОбразциДата на публикуване: 12.09.2016г.

Доклад за енергийно обследване на ДГ №48Дата на публикуване: 19.09.2016г.

Технически паспорт на ДГ №48 Дата на публикуване: 19.09.2016г.

РазяснениеДата на публикуване: 26.09.2016г.

Разяснения 2 Дата на публикуване: 30.09.2016г.

Доклад за резултатите от конструктивното обследване и оценка на състоянието на строежДата на публикуване: 30.09.2016г.

Разяснения 3Дата на публикуване: 05.10.2016г.

Протокол 1Дата на публикуване: 02.11.2016г.

Протокол 2Дата на публикуване: 21.12.2016г.

Протокол 3 Дата на публикуване: 27.12.2016г.

ПротоколДата на публикуване: 29.12.2016г.

РешениеДата на публикуване: 29.12.2016г.

Договор №РСР17-ДГ55-7/08.02.2017г. - Дата на публикуване: 08.03.2017г.

Обявление за възложена поръчкаДата на публикуване: 10.03.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Дата на публикуване: 15.11.2017г.