Във връзка с преписка с вх. № РСР23-УГ01-4493 / 21.06.2023 год. от собственик на имот, находящ се на административен адрес: гр. София, ул. „Дупница“ № 8 и съгласно чл. 99б от Закона за гражданска регистрация (ЗГР), Ви уведомявам за задължението Ви да заявите в едномесечен срок нов постоянен адрес (чл. 98, ал. 1 от ЗГР).

Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за българските лични документи, в същия срок сте длъжни да подадете заявление за нови лични документи.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "БИСКО 1" ЕООД

 

Заповед за етап "Восъчна зрялост" - пожароопасен сезон от 26.06.2023г. до 31.10.2023г. на кмета на Столична община