Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1277/12.10.2021г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.” Княз Борис I ” № 216, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

 

Обява на основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "Викат 2018" ЕООД