Заповед за етап "Восъчна зрялост" - пожароопасен сезон от 26.06.2023г. до 31.10.2023г. на кмета на СО-район "Сердика"

СО – район „Сердика”, съобщава по реда на §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 131 от ЗУТ, за проект за: Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на УПИ III-31,32, ПИ с идентификатори 68134.513.21 и 68134.513.22, план за регулация за ПИ с идентификатори 68134.513.25 и 68134.513.26 за съдаване на нови УПИ V–25 ”за ЖС”, УПИ VI-26 ”за ЖС” и работен устройствен план на УПИ III-31,32, план за застрояване на УПИ IV–33, УПИ IX-24 и нов УПИ V-25, кв.98, м.”Зона В-17”, район „Сердика”, СО.

В 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.