Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1240/07.10.2021г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Илийчо Петков Илиев” № 7, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1239/07.10.2021г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Пере Тошев” № 5, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.